به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت صنعتی پارس مینو حدود ١٠١ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵٣ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.