به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، جوش و اکسیژن ایران در مورد نحوه برگزاری مجمع خود توضیح داد.