مجمع عادی سالیانه شرکت پلاسکوکار ساعت ١۴ امروز یکشنبه ١۵ تیر ماه برگزار شد.