مجمع شرکت تراکتورسازی ایران امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ٩٠ تومان سود تقسیم کرد.