به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران اعلام داشت با توجه به امضای قرارداد منعقده فیمابین "شرکت فرابورس ایران"و "شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران"در خصوص اعطای حق بهره برداری(لیسانس) سامانه های "آیس"و"فراسا"به استحضار میرساند؛ مبلغ ثابت قرارداد بابت اعطای حق بهره برداری (لیسانس) معادل ١٨میلیارد ریال و کارمزد متغیر فرابورس ایران معادل ١٨.٧۵درصد(هجده و هفتاد و پنج صدم درصد) ازکل کارمزدهای معاملات و تسویه مربوط به شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران میباشد