حقیقی ها بیش از ٢٧ هزار میلیارد تومان داد و ستد کردند تداوم تزریق نقدینگی خرد جدید به بازار سرمایه