به گزارش بورس٢۴،شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران قصد عرضه بلوک ۴ درصدی بیمه معلم را دارد بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ ٢٢ تیرماه با قیمت پایه هر سهم ٢۵٠٠ تومان به فروش خواهد رسید