بورس ٢۴ : بورس ٩٩ به ١٠٠٠ هزار میلیارد تومانی شدن نزدیک می شود. بررسی متغیر با اهمیت ارزش معاملات بازار سهام نشان می دهد که در ١٠۶ روز سپری شده از سال ٩٩ مبلغ ٩٣٩.۴٧٧ میلیارد تومان در بازار سرمایه سهم معامله شده است.

بورس 24 : بورس 99 به 1000 هزار میلیارد تومانی شدن نزدیک می شود.

بررسی متغیر با اهمیت ارزش معاملات بازار سهام نشان می دهد که در 106 روز سپری شده از سال 99 مبلغ 939.477 میلیارد تومان در بازار سرمایه سهم معامله شده است.

این عدد وقتی معنا و مفهوم بیشتری پیدا می کند که در می یابیم مبلغ 756.495 میلیارد تومان از حجم و ارزش معاملات بازار سهام مبادله خرد بوده است ؛ چیزی در حدود 80 درصد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود : برای تحقق رشداقتصادی مطلوب به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است!

بازار سهام در حالی در آستانه رکورد 1000 هزار میلیارد تومان معامله در کمتر از 4 ماه است که در هفته دوم تیرماه رکورد معاملات هفتگی بورس و فرابورس با ثبت عدد 97.779 میلیارد تومان شکسته شد.

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9.909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7.778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23.103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17.146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43.548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34.154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45.701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35.068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58.993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45.671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68.408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53.861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85.796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64.426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93.923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81.181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73.496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59.902 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

39.407 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

31.917 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

53.291 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

38.681 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

75.653 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

63.380 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

74.257 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

59.174 میلیارد تومان

هفته اول تیر

96.210 میلیارد تومان

هفته اول تیر

79.585 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

97.779 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

84.571 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

939.477 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

756.495 میلیارد تومان