٢٧ درصد بازدهی میانگین سهام کفش ملی در بورس ۴۶ درصد رشد کرد ؛ آن هم در ١٣ روز!! این گزارش آخرین وضعیت بورس تهران را به شما نمایش می دهد...