صعود بی سابقه ۶۶ هزار واحدی شاخص کل و رسیدن به قله یک میلیون و ۶١٢ هزار واحدی حقیقی ها بدون احتساب عرضه اولیه سیتا ٢،٢۵٨ میلیارد تومان سرمایه جدید به بازار تزریق کردند!! خریدهای پرحجم سرمایه گذاران خرد در ۵ نماد چقدر از حجم پول ورودی به بورس خبر دارید؟