به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان از تجدید مزایده یک واحد گاوداری شیری فعال به دلیل فاصله زمانی ارزیابی کارشناسی تا زمان برگزاری نوبت دوم مزایده و الزام به ارزیابی مجدد و برگزاری مزایده جدید خبر داد.