به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ١٢٣ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۵۴ میلیارد تومان از این مبلغ در خرداد ماه حاصل شده است.