به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از عرضه ١٢ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با سودآوری ١٩٢٧ میلیارد تومان خبر داد.