به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان صوفیان هم افزایش دوباره قیمت فروش محصولات سیمان را طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تایید نمود.