میزان تقاضا برای تیرآهن و میلگرد شرکت به مرز ٢٩ هزارتن نزدیک شد و با توجه به برتری تقاضا پایانی معاملات حداکثر تا ۴۶ درصد...