به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تکنوتار از خرید سهام تراکتور سازی ایران به مبلغ ۴٠ میلیارد ریال خبر داد.