به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان تهران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٨ برای هر سهم ٣٠١ ریال سود محقق کرد. ستران در مدت مشابه سال قبل ٩٧ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان شرکت به سود در سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۴٩ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١۴۵۶ درصدی درامد سرمایه گذاری ها و ١٣٣ درصدی درآمد متفرقه دانست. گفتنی است در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ برای هر سهم ۶۵٨ ریال سود تلفیقی محقق شده است.