به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت سرام آرا افزایش سرمایه ١٧٨ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،اندوخته طرح و توسعه را به تصویب رساند.