به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان صوفیان از افزایش نرخ محصولات بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.