به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر از فروش ششدانگ یک مغازه به متراژ ٣٣/٢۵ متر مربع خبر داد.