ارزش معاملات خرد بورس به بالاتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان رسید حقیقی ها و حقوقی ها در این ۴٠ نماد خوب حجم زدند