به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ملک خالد اسلامبولی و ملک گاندی را از طریق مزایده به مبلغ کل ٣۶ میلیارد تومان به فروش رساند. ارزش دفتری دارایی حدود ٢میلیارد تومان می باشد که شرکت از این معامله حدود ٣۴ میلیارد تومان سود شناسایی می کند.