به گزارش بورس٢۴،بانک سپه بلوک ١٧ درصدی سرمایه گذاری امید را عرضه می کند لازم به ذکر است، این بلوک با قیمت پایه هر سهم۶۶٠٠ تومان و به صورت ٣٠ درصد نقد و مابقی طبق شرایط اعلامی در تاریخ بیست و سوم تیرماه به فروش می رسد