به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در خرداد ماه حدود ٢٠٠ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٢١۴٧٧ میلیارد تومان افزایش داشت.