به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس از خرید مواد اولیه از شرکت اکسدانه جمعاً به مبلغ ١٣.۵٨٢ میلیون ریال فروش محصولات به موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر جمعاً به مبلغ ٣.٨٨٢ میلیون ریال خبر داد.