به گزارس کدال نگر بورس ٢۴، کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان بخشی از سهام خود در شرکت فرآورده های غذایی قند تربت جام( ٩.٠٠٠.٠٠٠ سهم) معادل سه درصد از سهام شرکت مزبور با شرایط نقد و یکجا از طریق بازار پایه زرد فرابورس را از طریق مزایده به فروش می رساند.