صنعت تایر یکی از صنایعی است که طی ماه های گذشته مبنای ارز مورد نیاز آن برای تامین مواد اولیه خارجی از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافته و این موضوع موجب شده تا فعالان این حوزه بر افزایش نرخ محصولات خود اصرار کنند. فعلا سازمان حمایت به صورت علی الحساب با ٣٠ درصد افزایش قیمت محصولات تایرسازان موافقت کرده تا مستندات ارائه شده توسط فعالان این صنعت را جهت تاثیر جهش قابل توجه مبنای ارزبری این صنعت از ۴٢٠٠ تومان به ارز نیمایی را مورد بررسی قرار دهد...