به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خرداد ماه حدود ۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٣۵٠٣۶ میلیارد تومان افزایش داشت.