به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اعلام نمود پیرو اطلاعیه شماره ۶١۵٧۵٠ با موضوع نتایج برگزاری مزایده فروش ملک امید ٢ و با توجه به قطعیت معامله و امضای قرارداد فروش توسط طرفین معامله ، درآمد حاصل از فروش ساختمان مذکور به مبلغ ٢.١٠١.١١٧ میلیون ریال در سال مالی منتهی به دی ماه ١٣٩٩ در دفاتر ثبت گردید.