به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد آلیاژی ایران در گزارش تفسیری اعلام نمود، پروژه یزد ١ تولید ۶۵٠،٠٠٠ تن شمش فولادی است که ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.گفتنی است مبلغ فروش شرکت برای سال ١٣٩٩ حدود ٣١٣١ میلیارد تومان برآورد شده است و بهای تمام شده نیز حدود ٢۵٢٨ میلیارد تومان پیش بینی شده است.هزینه های عمومی و فروش ۴٧ میلیارد تومان و هزینه های مالی ٢١ میلیارد تومان برای سال ١٣٩٩ پیش بینی شده است.