به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ١٣٩٨ برای هر سهم مبلغ ١١۵۶ ریال سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ۵۴درصد نسبت به سال ٩٧ رشد سود داشته است.در این دوره درآمد های عملیاتی ۵٣درصد و سود عملیاتی ۶٨ درصد نسبت به سال ٩٧رشد داشته است.سایر هزینه ها ٩۶درصد و هزینه های مالی ٣٢ درصد نسبت به سال ٩٧ کاهش یافته است.