به گزارشش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام نمود در مزایده یک واحد گاوداری شیری فعال به تعداد کل تقریبی ١٠۵٠ راس متقاضی واجد شرایط حضور نیافت.