به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام داشت مزایده واگذاری ٩٩.٩درصد سهام ماشین سازی پارس نتیجه نداشت.