مجمع شرکت تولید مواد اولیه داروپخش خبر از نهایی شدن یک مقصد صادراتی جدید داد.