به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام داشت بر اساس مجوز هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) مبنی بر افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها (زمبن) ،هیئت مدیره شرکت با تاکید بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) مقرر نمود ارزیابی زمین ها از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام گردد و مراحل انجام افزایش سرمایه در دستور کار قرار گیرد.