به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس در ۵ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٩ حدود ١۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.