به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از فروش سهام تامین مسکن جوانان و کسب سود ٢٨ میلیارد تومانی از این محل خبر داد.