فولاژ را می توان به عنوان یکی از سهام پیشتاز در گروه فولاد نامید؛ صعودی که مبنای بنیادی داشته و گزارشات اخیر آن نشان از تحولات جدی در شرکت دارد.

بورس 24: فولاژ را می توان به عنوان یکی از سهام پیشتاز در گروه فولاد نامید؛ صعودی که مبنای بنیادی داشته و گزارشات اخیر آن نشان از تحولات جدی در شرکت دارد.

فولاژ در گزارش 12 ماهه با تحقق سود بیش از 564 میلیاردی، رشد قابل توجه 53 درصدی را به همراه داشته است.

همچنین شرکت چشم انداز بسیار خوبی برای سال جاری را رقم زده است؛ پیشبینی فروش 3130 میلیاردی و فروش445 هزار تن محصول، که نشان می دهد شرکت هم از بعد ریالی و هم از بعد کمی انتظار رشد خوبی را در فروش خود دارد.

شرکت در عملکرد 2 ماهه نزدیک 18 درصد از بودجه فروش خود را محقق نموده و به نظر می رسد این بودجه با توجه به قیمت های فعلی محصولات شرکت با تعدیل مثبت و رشد همراه شود.

با کسر تخفیفات فروش فولاژ در عملکرد 2 ماهه به فروش بیش از 563 میلیاردی رسیده است.

فروش 2 ماهه امسال علی رغم شرایط کرونایی با رشد بیش از 32 درصدی همراه شده که به نظر می رسد این رشد بیش از پیش در ماه های آینده افزایش داشته باشد.

این روند مثبت شرکت باعث شده تا سهم با افزایش انتظارات آتی در خصوص رشد سود در سال جاری همراه شده و قیمت سهام شرکت با تثبیت در قیمت های بالای 2000 تومان همراه شود؛ به نظر می رسد همچنان اقبال به سهام این شرکت به واسطه تغییرات مثبت بنیادی ادامه داشته باشد.