به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات سیمان صوفیان در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٩ حدود ۶٩ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.