به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس از خرید مواد اولیه از شرکت گندم کوب جمعاً به مبلغ ٩.٢٧٩ میلیون ریال، فروش محصولات به آقای امیر مهبادی جمعاً به مبلغ ١٠.٠٩٩ میلیون ریال و فروش محصولات به آقای مازیار منصف شکری جمعاً به مبلغ ١١.٣٨٧ میلیون ریال خبر داد.