به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد از افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد و اعلام داشت قیمت مصوب شکر تولیدی در سال ١٣٩٩به ازای هر کیلو ۶٣،٠٠٠ ریال درب کارخانه توسط کارگروه تنظیم بازار و وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و تصویب گردیده است.