به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام از افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داد.