بانک تجارت با روند مثبت خوبی همراه شده است؛ صف خرید در این سهم به واسطه گزارش اخیر مثبت و تراز عملیاتی و تحولات بنیادی شکل گرفته است.

بورس 24: بانک تجارت با روند مثبت خوبی همراه شده است؛ صف خرید در این سهم به واسطه گزارش اخیر مثبت و تراز عملیاتی و تحولات بنیادی شکل گرفته است.

بانک تجارت با تراز مثبت عملیاتی قابل توجه 411 میلیارد تومانی در 2 ماهه همراه شده است که از این مقدار 281 میلیارد تومان آن مربوط به یک ماهه اردیبهشت می باشد.

تحول در تراز بانک تجارت کاملا در نمودار بالا مشهود می باشد. تراز اندک مثبت 13 میلیاردی 2 ماهه سال گذشته به بیش از 411 میلیارد تومان در 2 ماهه امسال رسیده که خود گویای تحولات جدی در این بانک می باشد.

شکل گیری تحولات بنیادی در بانک تجارت بازدهی 1 ماهه اخیر این سهم را به حدود 10 درصد رسانده است.

همچنین شکل گیری صف خرید سنگین در بانک تجارت بی علت نبوده و امسال حتی می توان انتظار سود سازی از این سهم بانکی را داشت.