شاخص کل به قله ای جدید صعود کرد ؛ یک میلیون و ۶٨ هزار تزریق حدود هزار میلیارد تومان پول خرد جدید به بازار