به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ٢ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به حدود ۶٩ میلیارد تومان رسید.