به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی جابر ابن حیان در ٢ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ٢٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.