به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی کوثر در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ٢۶ میلیارد تومان فروش داشت.