به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی افزایش سرمایه ۶٨ درصدی این شرکت از محل سایر اندوخته ها را تصویب نمود.طی مدت بیش از ۴سال از افزایش سرمایه شرکت ،شرکت های سرمایه پذیر تاثیر گذار بر عملکرد شرکت از جمله، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، پتروشیمی شازند ،توسعه صنایع بهشهر،ایران ترانسفو و گروه صنعتی بارز افزایش سرمایه داده اند که آثار موثر افزایش سرمایه شرکت ها در سودآوری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی کاملا مشهود است.این افزایش سرمایه رتبه این شرکت در گروه خود را از نظر سرمایه ارتقا می بخشد.