به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی ابوریحان در ٢ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ٩٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.