میزان تقاضا برای تیرآهن و میلگرد شرکت مجموعا به ٣٣,۶۶٠ تن رسید. میانگین قیمتی تیرآهن بین ٩ تا ١١ درصد افزایش و میلگرد حدود....